Sinszýan pagta öndürijileri bahalaryň ýokarlanmagy bilen tolgunýarlar

news3

7-nji iýulda, Sinszýan uýgur awtonom sebitiniň Kaşgar şäherinde bir daýhan pagta meýdanyna bakýar. [Surat Wei Siaohao / China Daily]

Günbataryň boýkot etmegine garamazdan sebitde isleg artýar
Sinszýan uýgur awtonom sebitindäki kooperatiwiň eýeçiligindäki ekin meýdanlarynyň uly ýerlerinde ösýän pagta ösümlikleri şu aýdan gülläp başlanda, ekinleriň bahasy ýokarlandy.

Käbir günbatar ýurtlary tarapyndan zor bilen işlemek baradaky aýyplamalar sebäpli Sinszýan pagta boýkot edilmegine garamazdan sebitiň ekerançylarynyň arasynda ynam artdy.

Bahalaryň ýokarlanmagy we islegiň ýokarlanmagy, Şaýa etrabynda ýerleşýän Demin pagta ösdürip ýetişdirýän kooperatiwiniň başlygy Oýuang Deming ýaly sebitdäki ekerançylaryň Sinszýanyň ösüşiniň açary bolan pudagyň geljegi baradaky gorkusyny aradan aýyrdy.

Sebitdäki daýhanlaryň 50 göteriminden gowragy pagta ösdürip ýetişdirýär we olaryň 70 göteriminden gowragy etnik azlyklaryň agzalarydyr.

Hytaý dünýäde pagta öndürijisi boýunça ikinji ýerde durýar we Sinszýan bu zawodda ýurtda iň uly öndüriji bolup durýar.

Sebit içerki we dünýä bazarlarynda meşhur bolan, ýokary süýümli pagta bilen meşhurdyr.Sinszýan 2020-21 möwsüminde 5,2 million metrik tonna pagta öndürdi we bu ýurduň umumy önümçiliginiň 87 göterimini emele getirýär.


Iş wagty: Noýabr-01-2021