Pijama

 • High Summer Cotton Women’s Short Sleeved Pajama

  Summerokary pagta aýal-gyzlaryň gysga ýeňli pijama

  Topokarky ýerleşiş bilen, balak bolsa ýönekeý görnüşde çap edilýär.Täze reňkler aýallary söýmäge mejbur edýär. CottonSingle Jersey orta çeýeligi bilen rahat we dem alýar.Rezin çap etmek, suw çap etmek, reaktiw çap etmek, çap etmek we çap etmek we ş.m. ýaly köp sanly çap edip bileris. Çap etmek berk we reňk bermeýär.Nagyş keşbi biziň häsiýetli we ýokary hilli .Bu Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öýde ýokary tomus geýiň
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Yellow Short Sleeved Summer Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň sary gysga ýeňli tomus pijama

  Pagta materialy orta çeýeligi bilen rahat we dem alýar. Açyk sary palto we kiçijik tort nagşy bilen çap edilen jübü gaty gujurly görünýär.Balak kiçijik tort nagşy bilen çap edildi we palto bilen gaty ýaş görünýär.Çap etmek berk we reňk bermeýän.Nagyş keşbi häsiýetli we ýokary hilli .Bu Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.“Höwes, dogruçyllyk, berk goldaw, uly hyzmatdaşlyk we ösüş” meýilnamalarymyz.Hereer ýüzünde gowy dostlara garaşýarys!

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 140-160g
  Kategoriýa: Pijama
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Unicorn Macaron Stripes Short Sleeved Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň ýeke-täk makaron zolaklary gysga ýeňli pijama

  Topokarky bölegi gülgüne fon reňkli “Unicorn”, gyzjagaz duýgusyndan doly.Balak makaron zolaklary bilen doly çap edilýär.Topokarky bilen jübütlenende, düýşli we süýji görünýän süýji reňkini görkezýär.Çap etmek berk we reňk bermeýän.Nagyş keşbi häsiýetli we ýokary hilli .Bu Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri siziň süýji arzuwyňyzy paýlaşýar .Biz baglanyşykly ugurlardaky alyjylar bilen uzyn we yzygiderli hyzmatdaşlyk gurmaga taýýardyrys.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Pijama
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Avocado Color Short Sleeved Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň awokado reňki gysga ýeňli pijama

  Palto awokado reňki, ýumşak reňk, täze we moda.Balak awokado tegmilleri bilen doly çap edilen tüwi ak fon.Palto bilen tötänleýin we dizaýndan doly görünýär.Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Biz kärhanamyzyň ruhuny yzygiderli alýarys “guramanyň hilini ýokarlandyrýar, karz hyzmatdaşlygy kepillendirýär we aňymyzda şygary gorap saklaýar: geljegi ilki. Ajaýyp uky eşikleri siziň süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 140-160g
  Kategoriýa: Gysga ýeňli pijama
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Sleeveless Shorts Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň ýeňsiz şortikleri Pijama

  Pagta materialy amatly we deri, orta çeýeligi bilen.Prhli çaplar owadan we ýumşak we Çap etmek berk we reňk bermeýär. Doly düzülen.Elmydama size iň oňat ýokary hilli we iň oňat hilli Hytaý lomaý uky eşikleri üçin aňsatlyk bilen berip biljekdigimize göz ýetirmek üçin göze görnüp duran topar bolmak bilen işi bitirýäris.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öý eşigi
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Straped Yarn Dye Pajama

  Pagta zenanlaryň ýüplükli ýüplük boýag pijama

  Reýon materialy amatly we dem alýar, iň oňat çeýeligi we Sagging duýgusy bilen.Şeýle hem 95% Ranyon 5% Spandex has ýumşak we amatly .Yaralan boýalan matalar ony ýokary hilli etdi. Greý Melange has reňkli.Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 95% Rayon 5% Spandex
  Matanyň gram agramy: 160-180g
  Kategoriýa: Öýde geýilýän tomus
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s 3/4 Sleeved Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň 3/4 ýeňli pijama

  Pagta materialy amatly we dem alýar, orta çeýeligi bilen.Mawy ýokarky, 3/4 ýeň, ýasama gapjyk, gabyk düwmeleri we ýaýyň gyralary birneme moda duýgusyny goşýar.Doly çap edilen gül balak.Geýimleriň toplumyny has owadan we intellektual ediň. Biz kärhanamyzyň ruhuny yzygiderli alýarys “guramanyň hili ýaşaýar, karz hyzmatdaşlygy kepillendirýär we şygary aňymyzda saklaýarys: ilki bilen geljegi. Isleseňiz ähli bazarlar üçin Europeanewropa ýaly amatly we Amerikanyň ululyklary.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Tomus ýygyndysy
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Dark Grey Cotton Women’s Long Sleeved Pajama

  Garamtyl çal pagta aýallaryň uzyn ýeňli pijama

  Özara baglanyşyk amatly we ýyly, Gyş kolleksiýasyna laýyk boluň.Çap edilen balakly goýy çal ekipa .yň boýny.Gül pişigi sag aşaky böleginde çap edilýär.Homeönekeý stil öý eşikleri sizi arassa we tertipli edýär.Hiç hili çäklendirmesin.Özara baglanyşygyň hili has ýylydyr. Biz size obýektlerimiz hakda doly düşünmäge we kanagatlanarly gepleşik geçirmäge mümkinçilik bermek isleýäris.Ugandadaky zawodymyza kiçi telekeçilik barlagy hem islän wagtyňyz kabul edilip bilner.Bagtly hyzmatdaşlyk etmek üçin soraglaryňyzy alarys diýip umyt edýärin.

   

  Material: cvc gulpy
  Matanyň gram agramy: 200g
  Kategoriýa: gyş aýlary
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Leopard Cotton Women’s Long Sleeved Pajama

  Leopard pagta aýal-gyzlaryň uzyn ýeňli pijama

  Leopard çap edilen balakly gülgüne palto we pişik, aýallaryň oýnawaçlygy we kämillik derejesini görkezýär, seksi şekil berýär.Öý eşiklerini ýönekeý we moda ediň. Isleseňiz, Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly ähli bazarlar üçin amatly.Doly özleşdirildi. Müşderiler we strategiki hyzmatdaşlar bilen täze şöhrat duýgusyny amala aşyryp, hakyky müşderiler bilen intensiw hyzmatdaşlyga synanyşýarys.Ajaýyp uky eşikleri süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öý eşigi
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cat Printing Cotton Women’s Long Sleeved Pajama

  Pişik çap etmek Pagta aýal-gyzlaryň uzyn ýeňli pijama

  Pagta materialy amatly we dem alýar, orta çeýeligi bilen.Pişigiň ýokarky bölegine berk ýapyşmak, balak çap etmek üçin gaty kyn .Bu güýz kolleksiýasy. Täze harytlary yzygiderli döretmek üçin “Dogruçyl, zähmetsöýer, işeňňir, täzelikçi” ýörelgesine eýerýär.Geljege, üstünlige öz üstünligi hökmünde garaýar.Zawodyň lomaý Hytaý pj-leri üçin elimizdäki gülläp ösýän geljegi ösdüreliň.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öý eşigi
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Long Sleeved Pajama Grey

  Pagta aýal-gyzlaryň uzyn ýeňli pijama çal

  Pagta materialy amatly we dem alýar, orta çeýeligi bilen.Plastiki gaty ýokarky tegelek boý, Pant barlanylýar. Çap etmek berk we reňk bermeýär.Greý Melange ýyly reňk.Inönekeý we ýönekeý eşikler öý eşikleri üçin iň gowy saýlawdyr.Doly düzülen.Harytlarymyz esasan Europeewropa, Afrika, Amerika, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Indi ýokary hilli harytlar we gowy hyzmatlar üçin müşderilerimiziň arasynda uly abraý gazandyk. “Hil ilki, abraý ilki, iň gowy hyzmatlar” maksady bilen içerde we daşary ýurtly telekeçiler bilen dostlaşarys.Pikiriňiziň nämedigini bize aýdyň, biz ony siziň üçin etdik.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öý eşigi
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Lace Pocket Long Sleeved Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň dantelli jübüsi Uzyn ýeňli pijama

  Hil boýunça ýaşamak, karz bilen ösdürmek biziň baky gözlegimizdir, Saparyňyzdan soň uzak möhletli hyzmatdaş boljakdygymyza berk ynanýarys. Boýnuň jübüsini tekizlemek, Pant AOP gül çap etmekdir.Boýnuň jübüsi häsiýetlidir .Çap etmek berk we reňk bermeýär.Marketshli bazarlar amatly, Europeanewropa we Günorta Amerikanyň ululyklary we ş.m.Doly düzülen.Mata görnüşi siziň islegiňiz boýunça. Orta ýaşly aýallar üçin ilkinji saýlaw.

   

  Material: 100% pagta birikmesi
  Matanyň gram agramy: 180g
  Kategoriýa: Aýallar PJS Gyş
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

12Indiki>>> Sahypa 1/2