Önümler

 • Cotton Women’s Sleeveless and Long Pants Pajama White

  Pagta Aýallaryň ýeňsiz we uzyn balaklary Pijama Ak

  Pagta materialy amatly we dem alýar, orta çeýeligi bilen.Plönekeýlik hem ähli sarp edijileriň halaýan.Tropiki ýagyş tokaý çap edilen ak ýelek, jalbar hem tropiki ýagyş tokaýlygydyr.Tomusyňyzy salkyn duýuň. Işewürlik “qualityokary hilli 1-nji boluň, ösüşe karz we ygtybarly boluň” pelsepesini goldaýar, ökde we daşary ýurtlardan öňki we täze geljege hünärmenler üçin gyzgyn hyzmat eder. “China Wholesale Supersoft Classic” zawody.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öýde geýilýän tomus
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Short Sleeved Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň gysga ýeňli pijama

  Pagta materialy amatly we dem alýar, orta çeýeligi bilen.Plönekeýlik hem ähli sarp edijileriň halaýan.Ony geýmek sizi zähmetden azat edip biler.Depressiýa düşen durmuşda dynç alyň. Neşirleriň her görnüşi rezin çap, suw çap etmek, reaktiw çap etmek, çap etmek we çap etmek we ş.m. ýaly güýçli taraplarymyzdyr. Çap etmek berk we reňk bermeýän hil.Nagyş keşbi häsiýetli we ýokary hilli, zerur bolsa ony eşiklere goşup bileris .Eger Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly özleşdirildi. Iň oňat önümlerimiz we hünär satuwlarymyz we tehniki toparymyz bar. Kompaniýamyzyň ösmegi bilen müşderilere iň oňat önümleri, gowy tehniki goldawy, satuwdan soň ajaýyp hyzmaty berip bileris.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öýde geýilýän tomus
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Sleeveless and Capri Pajama

  Pagta aýal ýeňsiz we Kapri Pijama

  7önekeý garpyz gyzyl ýelek, 7 sany doly kitaphanasy bar.Aýagyň açylmagyna berklik goşuň.Tawus ýelekleriniň çap edilmegi.Tawus bilen tans edişi ýaly.Örän owadan. Pagta materialy orta çeýeligi bilen rahat we dem alýar.Kompaniýamyzyň prezidenti, ähli işgärleri bilen, ähli alyjylary biziň korporasiýamyza baryp gözden geçirmegini garşylaýar.Ajaýyp uzak möhlet döretmek üçin el-ele hyzmatdaşlyk edeliň.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Aýallar tomus
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Straped Summer Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň gaýyşly tomus pijama

  Asma pijama örtügi ýönekeý we seksi.Örän gyzgyn şortikli ak asma enjamlar.Tomus seriýasy şkafy aýrylmaz seksi öý eşikleri. Rezin çap etmek, suw çap etmek, reaktiw çap etmek, çap etmek we geçirmek üçin çap etmek we ş.m.Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Biziň barjak ýerimiz, Hytaýyň öý eşikleri üçin Hytaý altyn üpjün edijisi üçin “Siz bu ýere kynçylyk bilen gelýärsiňiz we size ýylgyrýarys”.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öýde ýokary tomus geýiň
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • High Summer Cotton Women’s Short Sleeved Pajama

  Summerokary pagta aýal-gyzlaryň gysga ýeňli pijama

  Topokarky ýerleşiş bilen, balak bolsa ýönekeý görnüşde çap edilýär.Täze reňkler aýallary söýmäge mejbur edýär. CottonSingle Jersey orta çeýeligi bilen rahat we dem alýar.Rezin çap etmek, suw çap etmek, reaktiw çap etmek, çap etmek we çap etmek we ş.m. ýaly köp sanly çap edip bileris. Çap etmek berk we reňk bermeýär.Nagyş keşbi biziň häsiýetli we ýokary hilli .Bu Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öýde ýokary tomus geýiň
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Green Cotton Women’s Short Sleeved Pajama

  Greenaşyl pagta aýal-gyzlaryň gysga ýeňli pijama

  Pagta materialy amatly we dem alýar, orta çeýeligi bilen.Topokarky ýerleşiş bilen çap edilýär we balak hemme ýerde çap edilýär.Plastiki düwmeler bilen ýarym açyk plastinka. Biz ýokary hilli önümleri, bäsdeşlik bahasyny we iň gowy müşderi hyzmatyny hödürläp bileris. Isleseňiz, Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öýde geýilýän tomus
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Blue Cotton Women’s Short Sleeved Pajama

  Gök pagta aýal-gyzlaryň gysga ýeňli pijama

  "Ilki bilen hil, ilki bilen abraý, iň gowy hyzmatlar."Mawy “Pijama” örtügi, penjek ýerleşdirmek we balak panjara çap etmek, moda we öý. Haçan-da täze haryt döretmek üçin “Dogruçyl, zähmetsöýer, işeňňir, täzelikçi” ýörelgesine eýerýär.Geljege, üstünlige öz üstünligi hökmünde garaýar.Zawodyň lomaý hytaý pj-leri üçin elimizdäki gülläp ösýän geljegi ösdüreliň. Europeanewropa we Amerikanyň ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 65% poliester 35% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öý eşigi
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Sleeveless Summer Pajama

  Pagta Aýallaryň ýeňsiz tomus pijama

  Gülgüne ýelek we dokalan balak tomusda salkyn bolýar.Plaketadaky dokalan astar we düwmeler we çap edilen jübüler.Balakdaky gülgüne ýaýlar moda duýgusyny goşýar. Pagta materialy orta çeýeligi bilen rahat we dem alýar.Rezin çap, suw çap etmek, reaktiw çap etmek, çap etmek we çap etmek we ş.m. ýaly çap etmegiň ähli görnüşleri. Çap etmek berk we reňk bermeýär.Isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly, Doly düzülen.Müşderiler we strategiki hyzmatdaşlar bilen täze şöhrat duýgusyny gazanyp, hakykat müşderiler bilen intensiw hyzmatdaşlyga synanyşýarys.

   

  Material: 100% pagta, dokalan balak
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Tomus modasy
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Fashion Cotton Women’s Short Sleeved Pajama

  Moda pagta aýal-gyzlaryň gysga ýeňli pijama

  Garaňky seriýalar adatça gaty garaňky görünýär.Şeýle-de bolsa, bu gara reňk üçin, gara reňk hem açyk bolup biler ýaly, öýde moda duýgusyny geýip bilersiňiz, balaklara biline we aýagyna moda aýratynlyklaryny goşduk. Pagta materialy amatly we dem alýar, orta çeýeligi bilen.Çap etmek berk we reňk bermeýän.Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Müşderileriň talaplaryny ýokary hilli önümler, ösen düşünje we netijeli we wagtynda hyzmat etmek üçin elimizden gelenini ederis.Welocme.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öý geýim modasy
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Sleeveless Summer Pajama

  Pagta Aýallaryň ýeňsiz tomus pijama

  Pagta materialy amatly we dem alýar, orta çeýeligi bilen.“Snoopy” seriýasy kompaniýamyzyň esasy aýratynlygydyr.Youthaşlyk, janlylyk we moda bu sütünler bilen manydaş.Bu seriýa diňe bir pijama däl, eýsem modanyň wekilleri.Consumersaş sarp edijiler üçin gaty özüne çekiji. Kauçuk çap, suw çap etmek, reaktiw çap etmek, çap etmek we çap etmek we ş.m. ýaly çap etmegiň ähli görnüşleri. Çap etmek berk we reňk bermeýär.Nagyş keşbi häsiýetli we ýokary hilli .Bu Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri süýji arzuwyňyzy paýlaşýar.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Öý geýim modasy
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Yellow Short Sleeved Summer Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň sary gysga ýeňli tomus pijama

  Pagta materialy orta çeýeligi bilen rahat we dem alýar. Açyk sary palto we kiçijik tort nagşy bilen çap edilen jübü gaty gujurly görünýär.Balak kiçijik tort nagşy bilen çap edildi we palto bilen gaty ýaş görünýär.Çap etmek berk we reňk bermeýän.Nagyş keşbi häsiýetli we ýokary hilli .Bu Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.“Höwes, dogruçyllyk, berk goldaw, uly hyzmatdaşlyk we ösüş” meýilnamalarymyz.Hereer ýüzünde gowy dostlara garaşýarys!

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 140-160g
  Kategoriýa: Pijama
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Unicorn Macaron Stripes Short Sleeved Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň ýeke-täk makaron zolaklary gysga ýeňli pijama

  Topokarky bölegi gülgüne fon reňkli “Unicorn”, gyzjagaz duýgusyndan doly.Balak makaron zolaklary bilen doly çap edilýär.Topokarky bilen jübütlenende, düýşli we süýji görünýän süýji reňkini görkezýär.Çap etmek berk we reňk bermeýän.Nagyş keşbi häsiýetli we ýokary hilli .Bu Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Ajaýyp uky eşikleri siziň süýji arzuwyňyzy paýlaşýar .Biz baglanyşykly ugurlardaky alyjylar bilen uzyn we yzygiderli hyzmatdaşlyk gurmaga taýýardyrys.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Pijama
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

123456Indiki>>> Sahypa 1/6